การอบรม

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ท่าเทียบเรือ B3)
2562-07-10

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท  อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ท่าเทียบเรือ B3)

ให้ความรู้เรื่องการจำแนกประเภทสินค้าอันตราย ตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code, IMDG Code)

/ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Safety Data Sheetและการติดป้ายและเครื่องหมายสินค้าอันตราย (Placarding and Marking of Cargo Transport Units) 

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง