การอบรม

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรและที่ปรึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2562-09-20
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ศูนย์ความปลอดภัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี แก่บุคคลากรสายการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นำทีมโดยคุณภรภัทร ศุกระรัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ความปลอดภัย ตัวแทนศูนย์ความปลอดภัยเป็นผู้นำวิทยากรและทีมงานในการฝึกสอน และสาธิตการปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล
ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงตามแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีในระดับโรงพยาบาล หรือระดับ ๑ (Full Scale Exercise-FSX)    
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ และการฝึกทักษะในการปฏิบัติการ โดยได้รับความร่วมมือในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี