ประกาศ

รายการ ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย (สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ข้อปฏิบัติในการนำตู้สินค้าอันตราย/ISO TANK/ตู้เปล่า เข้า-ออก ในคลังสินค้าอันตราย
การขอเก็บอัตราค่าภาระตู้เปล่าของคลังสินค้าอันตราย
CFS Criteria
กำหนดเปิดให้บริการกิจกรรมรองรับสินค้ารถยนต์ที่นำเข้าและส่งออกในระบบตู้สินค้า
Translated and summarized from Port Authority of Thailand's announcement no. LCB 09
ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อรับตู้สินค้า/สินค้าภายในคลังสินค้าอันตราย
การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ DG-NSW
ข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545