• ประกาศ DG -Net : IMDG Code 40-20 ประกาศ DG -Net : IMDG Code 40-20ประกาศ DG -Net : IMDG Code 40-20ประกาศ DG -Net : IMDG Code 40-20ประกาศ DG -Net : IMDG Code 40-20 อ่านต่อ...
 • ประกาศ DG -Net ตาราง Segregation หลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เพื่อความปลอดภัย ประกาศ DG -Net ตาราง Segregation หลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เพื่อความปลอดภัยประกาศ DG -Net ตาราง Segregation หลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เพื่อความปลอดภัยประกาศ DG -Net ตาราง Segregation หลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เพื่อความปลอดภัยประกาศ DG -Net ตาราง Segregation หลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เพื่อความปลอดภัย อ่านต่อ...
 • DG-Net ประกาศบริษัทฯ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 DG-Net ประกาศบริษัทฯ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563DG-Net ประกาศบริษัทฯ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563DG-Net ประกาศบริษัทฯ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563DG-Net ประกาศบริษัทฯ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 อ่านต่อ...
 • ประกาศ DG-Net แจ้งใช้บัตรราชการลงทะเบียนระบบเข้าออกคลังสินค้าอันตราย เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ประกาศ DG-Net แจ้งใช้บัตรราชการลงทะเบียนระบบเข้าออกคลังสินค้าอันตราย เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปประกาศ DG-Net แจ้งใช้บัตรราชการลงทะเบียนระบบเข้าออกคลังสินค้าอันตราย เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปประกาศ DG-Net แจ้งใช้บัตรราชการลงทะเบียนระบบเข้าออกคลังสินค้าอันตราย เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปประกาศ DG-Net แจ้งใช้บัตรราชการลงทะเบียนระบบเข้าออกคลังสินค้าอันตราย เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป อ่านต่อ...
 • ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19 ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19 อ่านต่อ...
 • ประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Net ประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Netประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Netประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Netประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Net อ่านต่อ...
 • ประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 • ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019 ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019 อ่านต่อ...
 • ประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 • ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561 อ่านต่อ...
 • ประกาศตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559 ประกาศตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559ประกาศตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559ประกาศตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559ประกาศตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ตามประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559 อ่านต่อ...
 • ประกาศรายชื่อสินค้าอันตราย ประกาศรายชื่อสินค้าอันตราย " ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย " ตามข้อกำหนด IMDG Code AMENDMENT Version 38-16 ประกาศรายชื่อสินค้าอันตราย " ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย " ตามข้อกำหนด IMDG Code AMENDMENT Version 38-16 ประกาศรายชื่อสินค้าอันตราย " ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย " ตามข้อกำหนด IMDG Code AMENDMENT Version 38-16 ประกาศรายชื่อสินค้าอันตราย " ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตราย " ตามข้อกำหนด IMDG Code AMENDMENT Version 38-16 อ่านต่อ...
 • แจ้งกำหนดเวลาการขออนุญาตรมยาในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แจ้งกำหนดเวลาการขออนุญาตรมยาในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังแจ้งกำหนดเวลาการขออนุญาตรมยาในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังแจ้งกำหนดเวลาการขออนุญาตรมยาในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังแจ้งกำหนดเวลาการขออนุญาตรมยาในพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 • ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตร ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตร ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตร ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตร ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตร อ่านต่อ...
 • ศูนย์ความปลอดภัย SF JWD เปิดอบรมหลักสูตร ศูนย์ความปลอดภัย SF JWD เปิดอบรมหลักสูตร "JWD DG Training " สินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง (ฟรีค่าใช้จ่าย) รอบเดียวเท่านั้น!ศูนย์ความปลอดภัย SF JWD เปิดอบรมหลักสูตร "JWD DG Training " สินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง (ฟรีค่าใช้จ่าย) รอบเดียวเท่านั้น!ศูนย์ความปลอดภัย SF JWD เปิดอบรมหลักสูตร "JWD DG Training " สินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง (ฟรีค่าใช้จ่าย) รอบเดียวเท่านั้น!ศูนย์ความปลอดภัย SF JWD เปิดอบรมหลักสูตร "JWD DG Training " สินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง (ฟรีค่าใช้จ่าย) รอบเดียวเท่านั้น! อ่านต่อ...
 • ประกาศดีเดย์ 1 มี.ค. ท่าเรือแหลมฉบังเปิดใช้ประตู 1 กำหนดให้รถประเภทต่างๆเข้า-ออกเฉพาะตามประตูตรวจสอบที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศดีเดย์ 1 มี.ค. ท่าเรือแหลมฉบังเปิดใช้ประตู 1 กำหนดให้รถประเภทต่างๆเข้า-ออกเฉพาะตามประตูตรวจสอบที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังประกาศดีเดย์ 1 มี.ค. ท่าเรือแหลมฉบังเปิดใช้ประตู 1 กำหนดให้รถประเภทต่างๆเข้า-ออกเฉพาะตามประตูตรวจสอบที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังประกาศดีเดย์ 1 มี.ค. ท่าเรือแหลมฉบังเปิดใช้ประตู 1 กำหนดให้รถประเภทต่างๆเข้า-ออกเฉพาะตามประตูตรวจสอบที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังประกาศดีเดย์ 1 มี.ค. ท่าเรือแหลมฉบังเปิดใช้ประตู 1 กำหนดให้รถประเภทต่างๆเข้า-ออกเฉพาะตามประตูตรวจสอบที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 • ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 อ่านต่อ...
 • ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามระเบียบการฯ ท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 6 การอบยา รมยา ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามระเบียบการฯ ท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 6 การอบยา รมยาประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามระเบียบการฯ ท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 6 การอบยา รมยาประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามระเบียบการฯ ท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 6 การอบยา รมยาประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามระเบียบการฯ ท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 6 การอบยา รมยา อ่านต่อ...
 • ประกาศแจ้งผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตราย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ในการขนส่งสินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศแจ้งผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตราย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ในการขนส่งสินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังประกาศแจ้งผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตราย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ในการขนส่งสินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังประกาศแจ้งผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตราย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ในการขนส่งสินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังประกาศแจ้งผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตราย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ในการขนส่งสินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 • ห้าม!ทำการตัดหางรถหัวลากตู้ หรือพักตู้ ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง ห้าม!ทำการตัดหางรถหัวลากตู้ หรือพักตู้ ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบังห้าม!ทำการตัดหางรถหัวลากตู้ หรือพักตู้ ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบังห้าม!ทำการตัดหางรถหัวลากตู้ หรือพักตู้ ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบังห้าม!ทำการตัดหางรถหัวลากตู้ หรือพักตู้ ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 • ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559 ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559 อ่านต่อ...
 • ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย JWD Group เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ครบวงจร -JCS ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย JWD Group เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ครบวงจร -JCSตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย JWD Group เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ครบวงจร -JCSตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย JWD Group เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ครบวงจร -JCSตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย JWD Group เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ครบวงจร -JCS อ่านต่อ...
 • ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171 ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171 อ่านต่อ...
 • ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559 ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559 อ่านต่อ...
 • ลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ของท่านได้ที่ dgps@jwd-logistics.com ลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ของท่านได้ที่ dgps@jwd-logistics.comลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ของท่านได้ที่ dgps@jwd-logistics.comลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ของท่านได้ที่ dgps@jwd-logistics.comลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ของท่านได้ที่ dgps@jwd-logistics.com อ่านต่อ...
 • แจ้งข้อกำหนดพิเศษ (Special Provision)“สินค้าอันตรายที่เป็นรถยนต์ และอุปกรณ์ที่มีเครื่องยนต์”(UN 3166 & 3171, Class 9)IMDG Code (Amdt.37-14)(New Version) จะบังคับใช้ 100 % ในวันที่ 1 มกราคม 2559 แจ้งข้อกำหนดพิเศษ (Special Provision)“สินค้าอันตรายที่เป็นรถยนต์ และอุปกรณ์ที่มีเครื่องยนต์”(UN 3166 & 3171, Class 9)IMDG Code (Amdt.37-14)(New Version) จะบังคับใช้ 100 % ในวันที่ 1 มกราคม 2559แจ้งข้อกำหนดพิเศษ (Special Provision)“สินค้าอันตรายที่เป็นรถยนต์ และอุปกรณ์ที่มีเครื่องยนต์”(UN 3166 & 3171, Class 9)IMDG Code (Amdt.37-14)(New Version) จะบังคับใช้ 100 % ในวันที่ 1 มกราคม 2559แจ้งข้อกำหนดพิเศษ (Special Provision)“สินค้าอันตรายที่เป็นรถยนต์ และอุปกรณ์ที่มีเครื่องยนต์”(UN 3166 & 3171, Class 9)IMDG Code (Amdt.37-14)(New Version) จะบังคับใช้ 100 % ในวันที่ 1 มกราคม 2559แจ้งข้อกำหนดพิเศษ (Special Provision)“สินค้าอันตรายที่เป็นรถยนต์ และอุปกรณ์ที่มีเครื่องยนต์”(UN 3166 & 3171, Class 9)IMDG Code (Amdt.37-14)(New Version) จะบังคับใช้ 100 % ในวันที่ 1 มกราคม 2559 อ่านต่อ...
 • รณรงค์ความปลอดภัยการขนส่งตู้สินค้าอันตราย รณรงค์ความปลอดภัยการขนส่งตู้สินค้าอันตราย "Driver Tracking" ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่ม 15 สิงหาคม พ.ศ 2558รณรงค์ความปลอดภัยการขนส่งตู้สินค้าอันตราย "Driver Tracking" ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่ม 15 สิงหาคม พ.ศ 2558รณรงค์ความปลอดภัยการขนส่งตู้สินค้าอันตราย "Driver Tracking" ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่ม 15 สิงหาคม พ.ศ 2558รณรงค์ความปลอดภัยการขนส่งตู้สินค้าอันตราย "Driver Tracking" ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่ม 15 สิงหาคม พ.ศ 2558 อ่านต่อ...
 • ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล และอพยพหนีไฟ กับบริษัท Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ประจำปี 2557 ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล และอพยพหนีไฟ กับบริษัท Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ประจำปี 2557ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล และอพยพหนีไฟ กับบริษัท Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ประจำปี 2557ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล และอพยพหนีไฟ กับบริษัท Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ประจำปี 2557ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล และอพยพหนีไฟ กับบริษัท Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ประจำปี 2557 อ่านต่อ...
 • ศูนย์ความปลอดภัยตรวจความปลอดภัยสินค้าอันตราย (กระสุนปืน/วัตถุระเบิด) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการฝึกซ้อมรบ ประจำปี 2558 (Cobra Goal) ของกองทัพไทยและหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา ศูนย์ความปลอดภัยตรวจความปลอดภัยสินค้าอันตราย (กระสุนปืน/วัตถุระเบิด) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการฝึกซ้อมรบ ประจำปี 2558 (Cobra Goal) ของกองทัพไทยและหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกาศูนย์ความปลอดภัยตรวจความปลอดภัยสินค้าอันตราย (กระสุนปืน/วัตถุระเบิด) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการฝึกซ้อมรบ ประจำปี 2558 (Cobra Goal) ของกองทัพไทยและหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกาศูนย์ความปลอดภัยตรวจความปลอดภัยสินค้าอันตราย (กระสุนปืน/วัตถุระเบิด) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการฝึกซ้อมรบ ประจำปี 2558 (Cobra Goal) ของกองทัพไทยและหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกาศูนย์ความปลอดภัยตรวจความปลอดภัยสินค้าอันตราย (กระสุนปืน/วัตถุระเบิด) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการฝึกซ้อมรบ ประจำปี 2558 (Cobra Goal) ของกองทัพไทยและหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา อ่านต่อ...
 • ศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญวิทยาการเป็นโครงการ ศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญวิทยาการเป็นโครงการ"อยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติเหตุจากสารเคมี" เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรีศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญวิทยาการเป็นโครงการ"อยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติเหตุจากสารเคมี" เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรีศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญวิทยาการเป็นโครงการ"อยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติเหตุจากสารเคมี" เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรีศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญวิทยาการเป็นโครงการ"อยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติเหตุจากสารเคมี" เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี อ่านต่อ...
 • ศูนย์ความปลอดภัยควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า อันตรายของบริษัท Linde (Thailand) Public Company Limited ศูนย์ความปลอดภัยควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า อันตรายของบริษัท Linde (Thailand) Public Company Limitedศูนย์ความปลอดภัยควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า อันตรายของบริษัท Linde (Thailand) Public Company Limitedศูนย์ความปลอดภัยควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า อันตรายของบริษัท Linde (Thailand) Public Company Limitedศูนย์ความปลอดภัยควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า อันตรายของบริษัท Linde (Thailand) Public Company Limited อ่านต่อ...
 • ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 อ่านต่อ...
 • ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558[ปิดรับสมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว] ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558[ปิดรับสมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว]ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558[ปิดรับสมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว]ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558[ปิดรับสมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว]ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558[ปิดรับสมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว] อ่านต่อ...
เกี่ยวกับ DG-NET
DG-NET เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพสินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการโดย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดีอินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของท่าเรือแหลมฉบัง ...อ่านต่อ
ข้อดีของระบบ DG-NET
 1. เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการบริการให้กับผู้ประกอบการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตราย ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
 2. เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตราย ให้สามารถตรวจสอบสถานะ สินค้าได้เองแบบออนไลน์ (Real-time Trank & Trace)...อ่านต่อ